dimecres, 4 d’abril de 2018

CONCURS NOU LOGO // CONCURSO NUEVO LOGO

Des de l'AMPA volem renovar la nostra imatge. Volem una imatge que ens represente i represente els valors que ens mouen. Per aixó hem convocat aquest concurs, on, si formes part de l'alumnat de l'IES Enric Valor i t'animes participar, podràs guanyar 100 €

Les BASES del concurs són:
1.- Participants: Podran participar tot l'alumnat matriculat en l'IES
2.- Tema del concurs: Serà necessari que en l'obra aparega el següent text: "AMPA IES Enric Valor Picanya".
La temàtica i la tècnica seran lliures, però seria recomanable intentar simbolitzar:
-Una associació de Mares i Pares d'Alumnes i Alumnes
-L'educació, la cultura, etc...
-Qualsevol altre aspecte relacionat amb l'AMPA, l'IES i el seu entorn.
3.- Terminis: El termini de lliurament de les propostes serà entre els dies 10 d'abril i 11 de Maig de 2018
4.- Presentació de les obres: Les propostes es podran presentar en suporte físic o electrònic.
5.- El jurat estarà format per sis persones, tres de l'AMPA, una de la directiva de l'IES i dos del professorat (una del departament de dibuix i una altra del departament d'informàtica)
6.- ENTRE LES REGLES DEL CONCURS: si algun concursant hagués plagiat alguna imatge i resultara el guanyador, el concursant seria responsable de qualsevol demanda o problema ocasionat per aquest plagi, quedant lliure l'AMPA de qualsevol responsabilitat. 
OPCIÓ A - SUPORT FÍSIC (PAPER)
En un sobre mesura A4 tancat s'haurà d'incloure:
-Proposta de logotip en color en una fulla A4
-Proposta de logotip en blanc i negre en una altra fulla A4.
-Breu explicació de la proposta: què representa, etc...
-Un altre sobre tancat més xicotet que incloga un paper amb les dades del/la participant: nom, cognoms, curs, telèfon de contacte i e-mail.
Tant el sobre gran com el sobre xicotet que va dins, hauran de portar escrit el títol de la proposta o un pseudònim del/l'autor/a, per a garantir el seu anonimat durant les votacions.
Tot açò s'haurà de fer arribar a consergeria en les dates indicades en aquestes bases
OPCIÓ B - SUPORTE ELECTRÒNIC
S'haurà de fer arribar un correu electrònic a l'adreça de l'Associació (ampa.ies.enricvalor.picanya@gmail.com) amb la següents característiques:
-Assumpte: Concurse Logotip_Títol de la proposta o pseudònim.
-Cos del missatge: breu explicació de la proposta: què representa, etc...
Documents adjunts:
-Proposta de logotip en color en alta resolució i en format PSD, AI, JPG o PDF
-Proposada de logotip en blanc i negre en alta resolució i en format PSD, AI, JPG o PDF.
-Arxiu de text (.doc) que continga les dades personals del/la participant (nom, cognoms, curs, telèfon de contacte)
Cal tenir en compte que TOTS els documents adjunts s'han de nomenar amb el títol i la proposta o amb el pseudònim de l'autor. Cada participant podrà presentar 1 proposta.
7.- Premi: Es lliurarà al/la guanyador/al 18 de maig en la sala SUM a l'hora del pati. 

-----

Desde el AMPA queremos renovar nuestra imagen. Queremos una imagen que nos represente y represente los valores que nos mueven. Por eso hemos convocado este concurso, donde, si formas parte del alumnado de l'IES Enric Valor y te animas a participar, podrás ganar 100 €

Las BASES del concurso son:
1.- Participantes: Podrán participar todo el alumnado matriculado en el IES
2.- Tema del concurso: Será necesario que en la obra aparezca el siguiente texto: "AMPA IES Enric Valor Picanya".
La temática y la técnica serán libres, pero sería recomendable intentar simbolizar:
-Una asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas
-La educación, la cultura, etc...
-Cualquier otro aspecto relacionado con el AMPA, el IES y su entorno.
3.- Plazos: El plazo de entrega de las propuestas será entre los días 10 de abril y 11 de Mayo de 2018
4.- Presentación de las obras: Las propuestas se podrán presentar en soporto físico o electrónico.
5.- El jurado estará formado por seis personas, tres del AMPA, una de la directiva del IES y dos del profesorado (una del departamento de dibujo y otra del departamento de informática)
6.- ENTRE LAS REGLAS DEL CONCURSO: si algún concursante hubiere plagiado alguna imagen y resultara el ganador, el concursante sería responsable de cualquier demanda o problema ocasionado por dicho plagio, quedando libre el AMPA de cualquier responsabilidad.
OPCIÓN A - SOPORTE FÍSICO (PAPEL)
En un sobre medida A4 cerrado se tendrá que incluir:
-Propuesta de logotipo en color en una hoja A4
-Propuesta de logotipo en blanco y negro en otra hoja A4.
-Breve explicación de la propuesta: qué representa, etc...
-Otro sobre cerrado más pequeño que incluya un papel con los datos del/la participante: nombre, apellidos, curso, teléfono de contacto y e-mail.
Tanto el sobre grande como el sobre pequeño que va dentro, tendrán que llevar escrito el título de la propuesta o un pseudónimo del/la autor/a, para garantizar su anonimato durante las votaciones.
Todo esto se tendrá que hacer llegar a conserjería en las fechas indicadas en estas bases
OPCIÓN B - SOPORTE ELECTRÓNICO
Se tendrá que hacer llegar un correo electrónico a la dirección de la Asociación (ampa.ies.enricvalor.picanya@gmail.com) con la siguientes características:
-Asunto: Concurso Logotipo_Título de la propuesta o pseudónimo.
-Cuerpo del mensaje: breve explicación de la propuesta: qué representa, etc...
Documentos adjuntos:
-Propuesta de logotipo en color en alta resolución y en formato PSD, AI, JPG o PDF
-Propuesta de logotipo en blanco y negro en alta resolución y en formato PSD, AI, JPG o PDF.
-Archivo de texto (.doc) que contenga los datos personales del/la participante (nombre, apellidos, curso, teléfono de contacto)
Hay que tener en cuenta que TODOS los documentos adjuntos se tienen que nombrar con el título e la propuesta o con el pseudónimo del autor. Cada participante podrá presentar 1 propuesta.
7.- Premio: Se entregará al/la ganador/a el 18 de mayo en la sala SUM a la hora del patio.


Un saludo cordial
AMPA IES ENRIC VALOR