dimecres, 6 de desembre de 2017

RESULTADO ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR / RESULTAT ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

El pasado día 23 de noviembre, toda la comunidad educativa tuvimos una cita con las urnas para elegir los nuevos miembros para los consejos escolares.
El passat dia 23 de novembre, tota la comunitat educativa varem tindre una cita amb les urnes per a triar els nous membres per als consells escolars.

En nuestro instituto, los/as nuevos/as representantes son:
En el nostre institut, els/as nous/ves representants són:


Profesorado / Professorat:

 • Beatriz Cervera López
 • María Jesús Brocal Zaragoza
 • Mario Díaz Ávila
 • Elena Mas Civera

Familias / Famílies:

 • Purificación Sánchez
 • Ana Eva García Martínez
 • Leontina Canet Escudero (Representante AMPA)

Alumnado / Alumnat:

 • Amanda Sánchez Ruiz
 • Mario Melero Fernández
 • Ignacio Blasco García
Desde el AMPA, agradecemos la participación de todos/as.
Des de l'AMPA, agraïm la participació de tots/es.

dimecres, 22 de novembre de 2017

CONSUMOS ABUSIVOS: ALCOHOL, TABACO Y DROGAS CONSUMS ABUSIUS: ALCOHOL, TABAC I DROGUES


Ayer, en la biblioteca del instituto, pudimos asistir a un curso impartido por la FAMPA (Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumn@s) sobre el consumo abusivo de substancias tóxicas como son el alcohol, el tabaco y las drogas.
Ahir en la biblioteca de l'institut, vam poder assistir a un curs impartit per la FAMPA (Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes) sobre el consum abusiu de substàncies tòxiques com són l'alcohol, el tabac i les drogues.

Pudimos compartir preocupaciones, necesidades y opiniones que, con las recomendaciones de la técnica que impartió el curso, seguro nos ayudarán a acompañar a nuestr@s hij@s en la difícil tarea de madurar.
Vam poder compartir preocupacions, necessitats i opinions que, amb les rocamanacions de la tècnia que va impartir el curs, segur ens ajudaran a acompanyar als nostres fills/es en la difícil tasca de madurardimecres, 8 de novembre de 2017

Premios 4º Concurso de Fotografía
El pasado lunes 6 de noviembre la comunidad educativa del IES pudimos votar las tres fotografías que más nos gustaron.
Éste fue el resultado: 

1er PREMIO
Autor: Mario Montes Valls
Fotografía: Regreso al IES
2º PREMIO
Autora: María Martí Serrador
Fotografía: I després de tot
3er PREMIO
Autora: Cristina Morató
Fotografía: Amanèixer d'octubre

Hoy el/las ganador/as han podido recoger su premio, que consistía en 100 € para el primero,
50 € para el segundo y 30 € para el tercero.Desde el AMPA felicitar a los/as ganadores/as, agradecer la participación a los/as concursantes y al resto de la comunidad por votar, y animaros a participar el año que viene en este concurso que cada vez es más competitivo.dimecres, 1 de novembre de 2017

4t Concurs de Fotografia - Votacions - Votaciones

Les fotografies entre les que podeu votar són / Las fotografías entre las que podéis votar son:Títol/Título: "El canvi"Títol/Título: "Mirant amb Valor"Títol/Título: "Amanèixer d'octubre"Títol/Título: "Enric Valor"Títol/Título: "Després del llarg dia"Títol/Título: "El vigilant de la porta"Títol/Título: "I després de tot"Títol/Título: "Regreso al IES"Títol/Título: "Autumn"Títol/Título: "Enllà del hortizó"Títol/Título: "Arriba la tardor a L'IES ENRIC VALOR"Títol/Título: "Pluja d'idees"Títol/Título: "Raíces"Títol/Título: "Aigua de vida"

dimarts, 20 de desembre de 2016Informació Departament Orientació 15-12-16
INFORMACION PAU
(Coordinador General de les PAU del Sistema Universitari Valencià)


En la reunió celebrada dimarts, dia 13 de desembre, de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció, convocada amb l'objectiu d'estudiar aquest RD-Llei, s'ha decidit informar als centres de batxillerat i cicles formatius dels assumptes que ja s'han aprovat de forma definitiva en relació a l'accés i l'admissió a la universitat al curs 2017/18. 

 1. Les proves per a l'accés a la universitat seguiran anomenant-se amb les sigles PAU. 

 1. Totes les proves es realitzaran en els campus universitaris. No hi haurà cap tribunal de les PAU en centres de batxillerat. 

 1. La taxa per a les PAU de 2017 és la que ja està publicada al DOCV (DECRET 97/2016, de 4 d’agost).

 1. Les PAU de 2017 seran els dies 6, 7 i 8 de juny en la convocatòria ordinària i els dies 4, 5 i 6 de juliol en l'extraordinària. 

 1. En les PAU, els estudiants s'hauran d'examinar obligatòriament de les 5 assignatures troncals generals, incloent-hi la de la nostra llengua pròpia (Castellà, Valencià, Idioma estranger, Història d'Espanya i la vinculada a la modalitat de batxillerat: Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l'Art II).

Tal com consta en el RD-Llei, (article 1, apartat 6, a), 2)), la qualificació obtinguda en la prova que realitzen els alumnes que vulguen accedir a la universitat, serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques de cadascuna de las matèries generals del bloc d'assignatures troncals i, també de la matèria Llengua Cooficial i Literatura, expressada en una escala de 0 a 10, amb dos xifres decimals i arrodonida a la centèssima. Esta qualificació haurà de ser igual o superior a 4 punts, per a que puga ser tinguda en consideració en l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau. La qualificació per a l'accés a estudis universitaris d'aquest alumnat es calcularà ponderant un 40 per 100 la qualificació de la prova i un 60 per 100 la qualificació final de l'etapa educativa. S'entendrà que es reuneixen els requisits d'accés quan el resultat d'aquesta ponderació siga igual o superior a cinc punts.

 1. Per a poder augmentar la seua qualificació per a l'admissió, els estudiants que vulguen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se a almenys dues assignatures de les troncals d'opció, cursades o no cursades. 

Considerant que encara està pendent de publicar-se al BOE una Orde Ministerial per la qual es determinen les característiques, el disseny, el contingut, el marc general de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat, les dates màximes per a la realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2016/2017, la pròxima setmana s'enviarà als centres més informació, la qual contindrà el document de ponderacions per a l'admissió als graus universitaris al curs 2017/18 (procés de preinscripció de 2017). 

De moment encara no s'ha enviat cap document de ponderacions i el del curs passat no és vàlid, és dir no serà el que s'aplicarà el present curs als estudiants que estiguen cursant el segon de batxillerat segons la nova llei educativa, atès que l'estructura del batxillerat del present curs és significativament diferent de l'anterior. 

També en la informació que s'enviarà la setmana vinent s'explicarà l'admissió per als diferents col·lectius d'estudiants: 

a) Estudiants de batxillerat. 

b) Estudiants de cicles formatius. 

c) Estudiants estrangers, de països amb conveni d'accés o sense ell. 

d) Estudiants de cursos anteriors. 

S’ha començat ja la coordinació de les característiques dels exàmens de les 25 assignatures que formaran part de les PAU i la previsió és que es facen les reunions amb tot el professorat que està impartint les assignatures, durant la primera setmana de febrer de 2017.   

Cal que tingueu present que tots els acords són d'aplicació únicament per al present curs

De moment encara estem a l'espera de  poder regular alguns aspectes que afecten a l'accés i l'admissió, i ho farem sempre amb la major flexibilitat que ens permeta la llei.


dimarts, 13 de setembre de 2016

Exposición Fotográfica en Paiporta - Vicent Pascual

El próximo Jueves 15 de Septiembre se inaugura la exposición : "Una mirada fotogràfica al patrimoni ambiental i urbà de Paiporta"  de  Vicent Pascual.

Vicent Pascual fue profesor del Colegio  Ausías March de Picanya y recordado con mucho afecto por los alumnos y alumnas que pudieron disfrutar de sus clases.

La exposición  se podrá visitar hasta el 28 de octubre.

Que la disfrutéis.


dilluns, 20 de juny de 2016

Informació: Banc de llibres 2016/2017   BANC DE LLIBRES CURS 2016/2017

            XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d'un banc de llibres i altres materials per a l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats de la ComunitatkValenciana.

            Les famílies complimentaran, previament a l'entrega de llibres en el centre, un formulari telemàtic. En el formulari telemàtic, automàticament,  apareixeran els llibres de l'alumnat, d'acord amb el catàleg 15/16 del centre on es troba matriculat.

            Més informació i tramitació telemàtica: www.ceice.gva.es/xarxallibres

Qui pot participar i com?

            Tant si eres una família que ha participat en el programa XarxaLlibres, com si no has participat però vols participar del banc de llibres per al curs 16/17:

            Hauràs d’emplenar un formulari específic on faràs constar tots els llibres que entregues i quins han estat finançats per XarxaLlibres; l'has d'imprimir PER DUPLICAT.

            Totes les famílies hauran de lliurar el lot complet de llibres de text corresponents al curs 2015/2016. Els quaderns d'activitats (workbooks, etc...) no es podran entregar.
           
Procés d'entrega de llibres

            Les famílies lliuraran al centre educatiu el lot de llibres, esborrats i en el millor estat possible, junt als formularis telemàtics en paper, un dels quals se segellarà com a rebut del lliurament per a la família, i 'altre es quedarà al centre.

            La Comissió de banc de llibres verificarà el nombre de llibres entregats i validarà la informació declarada per les famílies.    
            La valoració dels llibres es durà a terme pel professorat del centre. Aquesta valoració determinarà la quantitat i l'estat dels llibres que rebrà l'alumne/a per al curs següent.

            L'arreplegada dels llibres del curs següent per part de les famílies es farà a setembre.

Termini, horaris i lloc.

- Per alumnat amb totes les matèries aprovades en juny: dimarts 21 de juny.
- Per a la resta d'alumnat: dimecres 6 de juliol.

Calendari de lliurament del llibres (juny i juliol)

HORA
CURS/GRUP
AULA
HORA
CURS/GRUP
AULA
9:00
1 ESO A
2 ESO A
3 ESO A
4 ESO A
114
122
123
125
12:00
1 ESO D
2 ESO C1
3 ESO D
4 ESO PDC
114
122
123
125
10:00
1 ESO B
2 ESO B
3 ESO B
4 ESO B
114
122
123
125
13:00
1 ESO CD
2 ESO C2
3 ESO CD
1 FPB
2 FPB
114
122
123
111
111
11:00
1 ESO C
2 ESO AB
3 ESO C
4 ESO C
114
122
123
125
  

            BANCO DE LIBROS CURSO 2016/2017

            XarxaLlibres es un programa de gratuidad de libros de texto dirigido a la creación de un banco de libros y otros materiales para el alumnado de Educación Especial, Primaria, Secundaria i Formación Profesional Básica en los centros docentes públicos y privado-concertados de la ComunitatkValenciana.
            Las familias cumplimentarán, previamente a la entrega de libros en el centro, un formulario telemático. En el formulario telemático, automáticamente,  aparecerán los libros del alumnado, de acuerdo con el catálogo 15/16 del centro donde se encuentra matriculado.
            Más información y tramitación telemática: www.ceice.gva.es/xarxallibres

Quién puede participar y cómo?

            Tanto si eres una familia que ha participado en el programa XarxaLlibres, como si no has participado pero quieres participar del banco de libros para el curso 16/17:

            Tendrás que rellenar un formulario específico, en el que harás constar todos los libros que entregues y cuales han sido financiados por XarxaLlibres; Tendrás que imprimirlo POR DUPLICADO.

            Todas las familias deberán entregar el lote completo de libros de texto correspondientes al curso 2015/2016. Los cuadernos de actividades  (workbooks, etc...) no se podrán entregar.
           
Proceso de entrega de libros

            Las familias entregarán al centro educativo el lote de libros borrados y en el mejor estado posible, junto con los formularios telemáticos en papel, uno de los cuales se sellará como recibo de la entrega para la família, y el otro se quedará en el centro.
            La Comissión del banco de libros verificará el número de libros entregados y validará la información declarada por las familias.    
            La valoración de los libros se llevará a cabo por parte del profesorado del centro. Esta valoración determinará la cantidad y el estado de los libros que recibirá  el alumno/a para el curso siguiente.
La recogida de los libros del curso siguiente por parte de las familias se hará en septiembre.

Plazo, horarios i lugar.

- Para el alumnado con  todas las asignaturas aprobadas en junio: martes 21 de junio.
- Para el resto del alumnado: miércoles 6 de julio.

Calendario/Horario de entrega  de los  libros (junio y julio)


HORA
CURSO/GRUPO
AULA
HORA
CURSO/GRUPO
AULA
9:00
1 ESO A
2 ESO A
3 ESO A
4 ESO A
114
122
123
125
12:00
1 ESO D
2 ESO C1
3 ESO D
4 ESO PDC
114
122
123
125
10:00
1 ESO B
2 ESO B
3 ESO B
4 ESO B
114
122
123
125
13:00
1 ESO CD
2 ESO C2
3 ESO CD
1 FPB
2 FPB
114
122
123
111
111
11:00
1 ESO C
2 ESO AB
3 ESO C
4 ESO C
114
122
123
125
diumenge, 15 de maig de 2016

Taller de relajación de Mayo 2016


El taller de relajación se ha realizado en dos sesiones de dos horas, los días 4 y 11 de mayo.

Nos ha enseñado a aprender a relajarnos y a acompañar a otra persona para relajarse.

El taller lo ha impartido Alberto Alberola (Master en Programación Neurolingüistica y Terapia Breve y Técnico especialista en Coaching Personal).

Algunas fotos de este relajante taller...
divendres, 29 d’abril de 2016

Apadrinament de dos xiquets a l'IndiaDes de fa molts anys el nostre institut apadrina dos xiquets a l'India a través de la Fundació Vicent Ferrer que treballa a la regió d'Anantapur.

Per poder continuar amb l'apadrinament d'Haritha i Prasad es molt important que col.laborem aportant voluntàriament una quantitat de diners en efectiu que els nostres fills i filles poden donar als seus tutors/es.


                                   Ultim día per fer les aportacions: divendres 6 de maig.

                                            Moltes gràcies per la vostra col.laboració!!
dissabte, 16 d’abril de 2016

Taller de Risoterapia


El martes 12 de abril se realizó el Taller de Risoterapia para padres y madres. Fue un taller subvencionado íntegramente por el AMPA.

Un gran número de padres y madres disfrutaron de diferentes juegos y dinámicas en movimiento con muchas risas  y acabando con una relajación final.

Aquí puedes ver algunas fotos de este divertidísimo taller...